Thai people are easy going

Public Bus Safety Demonstration – สาธิตความปลอดภัยบนรถเมล์

Ticket Girl: Hello my dear passengers!      สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่าน

                  : Welcome to the Bus SawHaw08 (route number)     ยินดีต้อนรับสู่รถเมล์ ซฮ.08

                  : Ratchada – Sapanphut (The name of the first town to the last town)      รัชดา-สะพานพุทธ

                  : For your own safety     เพื่อความปลอดภัยของท่าน

                  : Please pay attention      โปรดให้ความสนใจ

                  : to the safety demonstration     ชมการสาธิตความปลอดภัย

                  : on the bus     บนรถเมล์ด้วยค่ะ

                  : Our bus      รถเมล์ของเรา

                  : normally has one exit      ปกติมีทางออกหนึ่งประตู

                  : However, in case of an emergency     แต่ถ้ากรณีฉุกเฉิน

                 : You can immediately climb out     ท่านสามารถปีนออก

                 : from the nearest “Exit”      อีเมอเจินซีเอ็กซิต ที่ใกล้ที่สุดได้ทันที

                 : Our vehicle     ยานพาหนะของเรา 

                 : is running by “organic” wind! (Broken)     เป็นแบบปรับอากาศด้วยลมออร์แกนิค เสีย

                 : We also have fans service     และเรายังมีให้บริการพัดลม

                 : in the economy class      ในชั้นอีโคโนมี

                 : electronic fans in business class       มีพัด ออโตเมติค ในชั้นบิซิเนส

                 : and carry-on air condition in the first class      และมีแอร์พกพาในชั้นเฟิร์สคลาส

                : In addition, our bus also have      นอกจากนั้นบนรถของเรายังมี 

                : In-Flight Entertainment in every seat      อินไฟล์เอนเทอร์เทนเมนต์ หลังเบาะทุกท่านค่ะ

                : You will be able to watch     ท่านสามารถรับชม

                : and able to participate      และมีส่วนร่วมได้

                : as you like.     ตามอัธยาศัยค่ะ

                : If you don’t like to give up your seat      หากผู้โดยสารไม่อยากสละที่นั่ง

                : for children, elders and pregnant women      ให้เด็ก คนชรา และสตรีมีครรภ์

                : We have “Ignore Mask” to service       เราก็มีผ้าเพิกเฉยไว้บริการ

                : Or if the passenger      หรือถ้าผู้โดยสาร

                : really need  a nap during the trip,       ต้องการหลับในระหว่างทางจริงๆ

                : we also have a “Smart Badge Hanging” to service      ป้ายห้อยคออัจฉริยะ ก็มีให้บริการเช่นกันค่ะ

                : We have snacks service      ทางเรามีบริการของว่าง

                : through the trip to all passengers.      ให้กับทุกท่านระหว่างเดินทาง

                : When you are finished up,      เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว

               : you can throw garbages anywhere as you like      สามารถเลือกทิ้งได้ตามอัธยาศัย

               : Thai people are easy going!!      คนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะ

               : When the bus arrives to or out from a bus stop,     ในขณะรถเข้าหรือออกจากป้าย

               : please turn off all electronic devices.      กรุณาปิดเรื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะ

               : Whether mobile phone      ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ

               : Laptop     แล็ปท็อป

               : TV     ทีวี

               : Stereo equipment        เครื่องเสียง 

               : Air-condition       แอร์

               : Or a fridge      หรือตู้เย็น

              : In case that there are Technical students on board      ในกรณีที่มีชั่งกลขึ้นมา

              : and negotiate violently       ปรับความเข้าใจด้วยความรุนแรง

              : There are bullet proved vests      เสื้อเกราะกันกระสุน

              : located under your seat      จะอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน

              : In the case of our bus .    ในกรณีที่รถโดยสารของเรา

              : is already in the highest speed       ทำความเร็วสูงสุดแล้ว

             : Buddha images will drop down      พระเครื่องจะหล่นลงมา

             : Please hang it on your neck and adjust the strap      กรุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับ

             : If you travel with children,       หากท่านเดินทางกับเด็ก

             : please put it on yourself first       กรุณาคล้องคอให้ตัวเองก่อน

             : then help the child      จึงจะคล้องให้เด็ก

             : After that please all chant the “Chin-Ban-Chon” together     จากนั้นก็สวดคาถาชินบัญชรอย่างพร้อมเพรียงกัน

             : If you need assistance      หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

             : or additional information     หรือข้อมูลเพิ่มเติม

Bus Driver: Eaw!    แอ๋ว

                  : Enough!!    พอ

                  : Get moving!!!    ไปได้แล้ว

                  : The bus behind already catch up!     คันหลังตามมาแล้ว

                  : Quick!    เร็ว

Ticket Girl: Yes! I know!!     เออ รู้แล้ว

                  : Aunty! Where are you going?     ป้า ลงไหนเนี่ย

                 : Oh! 500 bill!!!   แบงค์ห้าร้อย

                 : I don’t have change!!!     ไม่มีทอนหรอก

                 : 12 Baht, brother!      สิบสองบาทพี่

                 : You don’t need change     ไม่ต้องทอน

                 : Keep walking…keep left..quick….ตรงไปๆ ชิดซ้ายหน่อย เร็วๆ

 

* – Ticket Taker – กระเป๋ารถเมล์ – kra-bpäo-rót-may

   – Public bus – รถเมล์ – rót-may

  – Passenger – ผู้โดยสาร – puu-doi-saan