Forget me not

“Forget me not” is one of my favorite Thai commercial, very touching! The following is Thai subtitle for someone who want to to read the story at their own pace.

ยาย: ชื่ออะไร? chêu a-rai?

ตา: คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้     Khun jam pöm mâi dâai dtâe pöm jam khun dâai

คุณชื่อ วันดี สามีชื่อ บุญส่ง    khun chêu Wan-dii säa-mii chêu Bun-sòng

คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า   khun bpen khon rák dtôn mái  chôrp sïi fáa

ใส่รองเท้าเบอร์ 6    sài rorng-táao ber hòk

ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น   kîi-näao dtàe chôrp gin nâam yen

ชอบแกงเผ็ด แต่ไม่ชอบมะเขือพวง  chôrp gaeng pèt dtâe mâi chôrp má-këua-puang

 แล้วเวลากินข้าว คุณจะต้องฟังเพลงนี้  láeo wee-laa gin kâao khun jà dtông fang pleeng níi

คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื้น  khun bpen khon rák tam-ma-châat sên-dtêun

มีระเบียบ รักความสะอาด  mii ra-bìap rák kwaam sà-àat

ตลก ขี้บ่น ขี้งอล   dta-lòk  kîi-bòn  kîi-ngorn

แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์   lâeo gaw bpen Alzheimer.

คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฏา  khun dtàng-ngaan wan tîi hòk ga-rák-ga-daa

 แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้  lâeo pöm gaw jam kam pûut khöng pöm wan nán dâai

ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต  wâa pöm jà duu lae khun bpai dta-lòrt chii-wít

ยาย: ใครอะ?   krai aa

ยาย: เดินเล่นหรอ?  dern lên lër

ตา: อื้อ uhh.

ยาย: ไม่เหนื่อยหรอ?  mâi nèuai lër

ตา: อึม (ส่ายหัว) uh

Vocabulary

ต้นไม้         dtôn mái      Tree                                  

รองเท้า      rorng táao     shoes

ขี้หนาว     kîi-näao      someone who sensitive to cold.                                       

แกงเผ็ด    gaeng-pèt    red curry

มะเขือพวง  ma-këua-puang      small kind of eggplant                     

 เพลง        pleeng     song

ธรรมชาติ     tam-ma-châat       natural                            

เส้นตื้น       sên-dtêun        easily amused         

ระเบียบ     ra-bìap        rule/order                   

 ความสะอาด      kwaam-sà-àat       cleanliness

ตลก  dtà-lòk       funny                                     

 ขี้บ่น     kîi-bòn      grumbling

ขี้งอน     kîi-ngorn      petulant                                        

อัลไซเมอร์     alzheimer                                   

ดูแล      duu-lae      care, look after                                        

ตลอด      dta-lòrd      throughout                 

ชีวิต     chii-wít     life