Believe in Good

Believe in Good

ผมช่วยอะ    Pöm chûai há  

(เพื่อการศึกษา)  Peûa gaan sèuk-säa

เขาจะได้อะไร  ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน  káo jà dâi a-rai  tâa káo tam baèp níi túk wan

อื้อหือ เพิ่งจะมา    ae-heuu! pêrng jà maa

เขาจะไม่ได้อะไรเลย  káo jà mâi dâi a-rai lei

ไม่ได้รวยขึ้น    mâi dâi ruai kêun

ไม่ได้ออกทีวี   mâi dâi òrk TV

ไม่มีใครรู้จัก   mâi mii krai rúu jàk

ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น  mâi dâi mii chêu sïang tîi mâak kêun

เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก  práw sìng tîi káo dâi kâe kwaam rúu-sèuk

ได้เห็นความสุข  dâi hèn kwaam sùk

ได้เข้าใจ  dâi kâo-jai

ได้ความรัก  dâi kwaam rák

ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้   dâi nai sìng tîi ngern séu mâi dâi

ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม  dâi lôok tîi süai ngaam kwàa derm

ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด  nai chii-wít khun, a-rai keu sìng tîi khun dtông-gaan mâak tîi-sùt